Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » İmar Barışı/Alacak ve Borçlara Yapılandırma

İmar Barışı/Alacak ve Borçlara Yapılandırma

images

7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kanun belediyelerin vergi, resim ve harç, ücret; belediye ve bağlı idarelerin su, atık su ve katı atık ücreti; yine belediye, bağlı kuruluş ve sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetindeki taşınmazlarından kaynaklanan irtifak ve kira alacaklarını yapılandırma kapsamına almaktadır.Belediye alacaklarında taksit süresi azami 18, borçlarında ise genel bütçe vergi gelirlerinden kesilmek üzere 144 taksit olacaktır.
Bunun dışında Kanun ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılara kayıt bedeli karşılığında Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenleme getirmektedir. Bu düzenleme ile ilgili işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya yetkilendireceği kurum ve kuruluşlarca yürütülecektir.
Yapı Kayıt Belgesi için başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması, kayıt bedelinin de 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Yapı kayıt bedeli, arsanın emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyetinin toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranında belirlenmiştir.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili belediyelerin tahsil edemedikleri idari para cezaları ile yıkım kararları iptal edilecektir.
Bu şekilde belgelendirilen yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.pdf

İmar Barışı alacak ve borclara yapılandırma