Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » GENEL AYDINLATMA – BAĞLANTI ANLAŞMALARI

GENEL AYDINLATMA – BAĞLANTI ANLAŞMALARI

Son günlerde belediyelerimizi oldukça meşgul eden genel aydınlatma tesisatları için bağlantı anlaşması yapılması ile ilgili olarak Birliğimiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yürütülen görüşmelere ilişkin bilgi belediyelerimize verilmişti. TBB’nin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklama aşağıda aynen sunulmuştur.

GENEL AYDINLATMA – BAĞLANTI ANLAŞMALARI

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen Geçici 17’nci madde ile kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu, bu tür aydınlatmaya ve trafik sinyalizasyonlarına ait tüketim giderlerinin ise 1/1/2009 ila 31/12/2015 tarihleri arasındaki dönem için Hazine Müsteşarlığı tarafından, kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerler ile reklam ve benzeri amaçlı panoların genel aydınlatmalarına ilişkin tüketim giderlerinin ise ilgisine göre ilgili belediye veya il özel İdaresince karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

Şimdiye kadar uygulamanın anılan madde doğrultusunda dağıtım şirketleriyle bağlantı anlaşması yapılması şartına bağlanmaksızın devam ettiği, ancak Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi dayanak gösterilerek dağıtım şirketlerinin 31.12.2011 tarihine kadar belediyelerle bağlantı anlaşması yapmaları, aksi halde cadde ve sokak aydınlatmalarına ilişkin tüketim giderlerinin dağıtım şirketlerine ödenmeyeceği bildirilmiştir.

Belediyelerden gelen yakınmalarda, 4628 sayılı Kanunun Geçici 17’nci maddesindeki düzenleme dikkate alındığında, Hazine Müsteşarlığının finanse ettiği ve dağıtım şirketlerinin sorumluğunda olan alanlar bakımından bağlantı anlaşması yapmalarının yasal olarak zorunlu olup olmadığı, bu anlaşmanın imzalanması halinde farklı sorumluluklarla karşılaşıp karşılaşmayacakları hususlarındaki tereddütler Birliğimize (TBB) iletilmiştir.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin 10’uncu maddesinde cadde ve sokak aydınlatmasına ait tüketim giderlerinin hangi usul ve esaslara göre Hazine Müsteşarlığınca ödeneceği düzenlenmiş, buna karşılık bağlantı anlaşması imzalanmasına ilişkin herhangi bir zorunluluk getirilmemiştir.

Diğer taraftan alt düzenleyici işlemlerin, kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olamayacağı, bu bakımdan anılan genelgenin, dayanak olarak gösterilen Aydınlatma Yönetmeliği ve 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile uyumlu bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Konunun Birliğimizce (TBB) öğrenilmesini takiben, yasal durumun, belediyelere ilişkin kaygıların ve yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu davet edilmiş, Hazine Müsteşarlığı dışındaki kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda mevcut yasal düzenlemelere göre cadde ve sokak aydınlatmaları için belediyelerin bağlantı anlaşması yapma yükümlülüğünün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bunun üzerine bağlantı anlaşmalarının belediyelere imzalatılması uygulamasının gözden geçirilmesi konusu, gereği için Hazine Müsteşarlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, bilgi için ise İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına 24/08/2011 tarihinde yazılı olarak iletilmiş ve ayrıca sorunun çözümü yönünde görüşmeler yapılmıştır.

4628 sayılı Kanuna göre cadde ve sokak aydınlatmasından ve ölçüm sisteminin tesis ve işletmesinden dağıtım şirketlerinin sorumlu olduğu, Aydınlatma Yönetmeliğinde belirtilen bağlantı anlaşmasının sorumlu kişilerce yapılacağı, cadde ve sokak aydınlatması bakımından belediyelerin sorumlu taraf olmadığı, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda da belediyeleri bu anlaşmayı yapmaya zorlayacak bir ibarenin bulunmadığı ve bu alanlara ilişkin Hazine Müsteşarlığına ait ödeme yükümlülüğünün belediyelerin bağlantı anlaşması imzalamaları şartına bağlanmadığı, yasal metinlerde dayanağı bulunmayan bir konuda genelge ile bağlantı anlaşması yapma yükümlülüğü getirilmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

TBMM tarafından kabul edilen ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmayan 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki E Cetvelinde tüketim giderleri Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenen ve dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda bulunan cadde ve sokak aydınlatmalarına ilişkin faturaların belediyelere gönderilerek onaylatılmasından sonra ödeme yapılacağı hüküm altına alınmış, bunun dışında bağlantı anlaşması yapılması zorunluluğu getirilmemiştir.

Yukarıdaki düzenlemeler ışığında Belediyelerin bağlantı anlaşması imzalamaları için yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Esasen 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile de uygulama değiştirilmiş olduğundan Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinden kaynaklanan bağlantı anlaşması yapma mecburiyeti kalmadığı, bu konuda çıkarılacak usul ve esasların beklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.