Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » DOKA 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programına Başvurular Başladı…

DOKA 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programına Başvurular Başladı…

Programın Amaçları ve Öncelikleri
DFD Programının amacı; bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilecek, sosyo – ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesine imkân tanıyabilecek stratejik hedefler doğrultusunda tanımlanan araştırma geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlere destek vermektir.
Programın genel amacı çerçevesinde sağlanacak mali desteklere ilişkin öncelikler:
– Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin tanıtılmasına, uluslararası ağ oluşturulmasına, sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik araştırma, etkinlik ve organizasyonlar.
– Bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün arttırılması açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölgedeki yatırım olanaklarının tespit edilmesine ve değerlendirilmesine yönelik araştırma ve faaliyetler,
– Bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
– Bölge ekonomisine, üretilen ürün veya hizmetin piyasaya arzına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
– Bölgenin AR-GE, ileri teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik ve kümelenme kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar, kuluçka merkezleri vb. kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi,
– Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edecek ve bu yatırımların yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler, Ref. No: TR90/12/DFD 6
– Bölgedeki insan kaynakları ve eğitim kapasitesinin/kalitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
– Bölgede kurumsal kapasitenin, kamu – özel sektör – sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği mekanizmalarının bölgesel kalkınma amacıyla geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
– Bölgede turizm potansiyelini ortaya koyacak ve alternatif turizmi harekete geçirecek araştırma ve özellikle geliştirme ve tanıtım faaliyetleri,
– Bölge potansiyelinin katma değer üretecek şekilde ekonomiye kazandırılması ve ürün/hizmet çeşitliliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik araştırma faaliyetleri,
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak:
Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak 1.000.000,00 TL’dir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırma hakkını saklı tutar.
Desteklerin Tutarı:
Bu program çerçevesinde, proje başına verilecek destek miktarları aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 22.000,00 TL
Azami tutar: 86.000,00 TL
DFD Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan talep edilen destek (hibe), proje teklifinin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i ve en fazla % 100’ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçede eş finansman öngörüldüğü durumlarda, proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmektedir. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmemektedir. Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında eş finansman zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören teklifler öncelikli olarak desteklenmektedir.
Konu ile ilgili detaylı bilgilere Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının http://www.doka.org.tr/files/dfd/12/DFD12rehber.pdf adresine bakınız.