+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 462 223 81 05

+90 530 407 45 73

TÜZÜK

geri

T.C.
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Birliğin Adı ve Merkezi, Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi, Birlik Üyeleri
Amaç:
Madde 1- Bu Tüzüğün amacı; Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Birliğin adı:
Madde 2- Birliğin adı DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ’dir. Bu Tüzükte, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinden, Birlik olarak bahsedilecektir.
Birliğin merkezi:
Madde 3- Birliğin merkezi TRABZON’dur.
Birliğin çalışma alanı ve süresi:
Madde 4- Birliğin faaliyetleri, birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.
Birliğin üyeleri:
Madde 5- Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane illerine dâhil 81 (Seksenbir) Belediye, Birliğin üyesidir. Birliğe üye belediyeler şunlardır:
Trabzon İli: Trabzon Büyükşehir, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı , Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar , Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra Belediyeleri.
Rize İli: Rize, Kendirli, Ardeşen, Tunca, Çamlıhemşin, Büyükköy, Derepazarı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Salarha , İyidere , Madenli , Muradiye ve Pazar Belediyesi;
Artvin İli: Artvin , Ardanuç, Arhavi, Borçka , Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli Belediyesi.
Giresun İli: Giresun , Çamoluk , Dereli , Doğankent, Şebinkarahisar, Espiye , Yavuzkemal, Eynesil, Ören, Görele, Çavuşlu, Yağlıdere, Duroğlu , Üçtepe , Piraziz, Tirebolu, Güce ve Alucra Belediyesi;
Gümüşhane İli: Gümüşhane, Arzularkabaköy, Deredolu, Kelkit, Ünlüpınar, Köse, Kürtün, Özkürtün, Şiran, Yeşilbük, Gümüşgöze , Torul, Söğütlü ve Öbektaş Belediyesi.
Bayburt İli: Bayburt, Arpalı, Aydıntepe, Demirözü ve Gökçedere Belediyesi
İKİNCİ BÖLÜM
Birliğin Amacı ve Üyelerce Birliğe Devredilen Yetkiler
Birliğin amacı:
Madde 6- Birliğin amacı; öncelikle üye Belediyelere mevzuat desteği vermek; proje ve teknik destek sağlamak; belediyeleri mevzuattaki değişiklikler konusunda bilgilendirmek, belediyelerin menfaatlerinin korunması ve gelişmesine yardımcı olmak; mahalli idarelerle ilgili Kanun ve diğer mevzuatın hazırlanmasında ilgili üst kuruluşlara görüş bildirmek; özellikle üye belediyeler arasındaki dayanışma ve işbirliği anlayışını geliştirmek ve ortak projeler üretilmesine öncülük etmek, alternatif hizmetler yapılması konusunda araştırmalar yapmak, yönlendirmelerde bulunmak, sağlıklı şehirleşme ve hizmet üretme noktasında Devlet politikalarının, Belediyelere ulaştırılmasını sağlamaktır.
Birliğin görev ve yetkileri:
Madde 7- Bu Tüzüğün 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği;
a) Merkezi idare kuruluşları yardımlarından ve Uluslar arası fon kaynaklarından Belediyelerin yararlanabilmesi için proje hazırlanmasında yardımcı olmak,
b) Belediyelerin proje hazırlama kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yayınlar hazırlamak, toplantılar ve eğitim seminerleri düzenlemek,
c) Belediyelerin personelinin çevre ve şehircilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla yayınlar çıkarmak, eğitim çalışmaları ve toplantılar yapmak,
d) Belediyecilik anlayışının geliştirilmesi amacıyla bölgede yaşayan halkın belediyecilik bilincinin geliştirilmesi, hizmetlere halk katılımının sağlanması, katılımcı yönetim anlayışının ve şehirleşme ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyette bulunmak,
e) Birliğe üye Belediyeler ile ortak projeler geliştirmek, geliştirilen ortak projelerle ilgili ortak kaynak temini için gerekli girişimlerde bulunmak,
f) Birliğe üye belediyelerin; belediye sınırları içerisinde yararına olabilecek sosyal, kültürel, sanayi, ticaret ve turistik hizmetlerini, devletin ve uluslar arası kuruluşların karşılıksız ve özel yardımlarıyla, mesleki kuruluşların mali ve teknik yardımlarıyla, gönüllü halk katkılarına dayalı olarak dengeli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak,
g) Birliğe üye belediyelerde görülen sorunlar ve bunların çözümleri konusunda araştırmalar yapmak, gerektiğinde akademik kuruluşlarla işbirliğine gitmek ve elde edilen sonuçları ilgili merkezi idare kuruluşlarına iletmek,
h) Birliğe üye belediyelerin gerek imar planları ve gerekse diğer yatırımları ile ilgili olarak belediyelerden talep gelmesi halinde proje çalışmalarında bulunmak,
ı) Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek,
i) Belediyecilik ve şehirleşme konularında toplantılar, paneller ve sempozyumlar gerçekleştirmek,
j) Görev alanı içinde tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumaya ve geliştirmeye; hava, su ve toprak kirliliğini önlemeye ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak ve faaliyetlerde bulunmak,
k) Faaliyet alanı içerisinde, iktisadi kalkınmayı, şehirleşmeyi, haberleşme, ulaşım, eğitim ve iskan, turizm, kültür şartlarını iyileştirici her türlü genel ve özel projeler yaptırmak ve uygulamaya yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
l) Üye belediyelerin hizmetlerini ve konuşlandıkları il, ilçe ve beldelerin tarihi, kültürel, coğrafi ve turistik özelliklerini ve birlik faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yayınlar çıkarmak;
m) Bir mahalli idareler eğitim ve araştırma merkezi oluşturmak,
n) Birlik üyesi belediyelerin kanunen yapmak zorunda oldukları norm kadro ve stratejik planlar gibi çalışmalarını, Belediyelerle yapılacak protokol ve anlaşmalar çerçevesinde ücreti ilgili Belediyelerden tahsil edilmek suretiyle yapmak veya yaptırmak.
o) Üye Belediyelerin tarihi, turistik, kültürel zenginliklerini anlatıcı tanıtıcı yayınlar yapmak; yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak; sosyal, kültürel, turistik içerikli her türlü organizasyonları gerçekleştirmek.
Birlik yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak ve görevlerini yürütmek için mevzuatın mahalli idarelere tanıdığı her türlü yetkiyi kullanır; gerektiğinde, kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle, sivil toplum kuruluşları ve başka mahalli idareler veya birliklerle ortak çalışmalar yürütür.
Yurtiçi ve dışı kuruluşlarla ilişki kurar, taşınır ve taşınmaz mal edinir, kiraya verir, kiralar, satar, ortaklaşa kullanır, iç ve dış piyasadan araç-gereç, iş makinası kiralar, satın alır.
Gerektiğinde kurulmuş şirketlere ortak olur veya kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak katılır.
İç ve dış kuruluşlardan bağış kabul eder, kredi ve hibe alır, döner sermaye ve işletmeler oluşturur.
Üyelerce birliğe devredilen yetkiler:
Madde 8- Bu Tüzüğün 6 ve 7 nci maddelerinde sayılan amaçları ve görevleri gerçekleştirmek için gerekli yetkiler, üye belediyelerce birliğe devredilmiştir.
Birlik, üye belediyelerin birliğe olan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde her türlü hukuki yetkiyi kullanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları

Birliğin organları:
Madde 9- Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.
Birlik meclisinin kuruluşu ve üye sayısı:
Madde 10- Birlik Meclisi; üye Belediyelerin Belediye Başkanları yanında; nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 1 (bir)’er üye; nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 2 (iki)’şer üye; nüfusu 100.001 – 200.000 arasında olan belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 3 (üç)’er üye; nüfusu 201.000’in üzerinde olan belediyelerde Belediye Meclislerinin belirleyeceği 5 (beş)’er üyeden teşekkül eder. Asıl üye sayısı kadar ayrıca yedek üye seçilir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi Belediye Meclis üyeliğinin devam ettiği süre ile sınırlıdır.
Birlik meclisinin üye sayısı; tabii üyeler ile birlikte; Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesinden 6 (altı), Rize, Giresun ve Akçaabat Belediyesinden 4 (Dört) ve diğer 73 (Yetmişüç) Belediyenin her birinden 2 (iki) şer üye olmak üzere, toplam 170 (Yüzyetmiş) dir.
Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.
Birlik meclis üyeliğine seçilenlerin görev süresi, mahalli idareler genel seçimleriyle sınırlıdır.
Üye Belediyelerin Belediye Başkanları birlik meclisinin tabii üyeleridir. Birliğe üye Belediyelerin Başkanları veya Belediye Başkanlığına resmen vekâlet edenler (aynı zamanda birlik meclisi üyesi olmamak ve vekâlet belgesini Birlik Meclisi Başkanına belgelendirmek kaydıyla) Birlik Meclisinin tabii üyesidirler.
Tabii üyeler seçilmiş üyeler gibi, Birlik Meclisinin karar ve oylamalarına katılırlar.
Birlik meclisi başkanlık divanı:
Madde 11- Birlik meclisi, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde Trabzon Valisi tarafından birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçer. İkinci yılın sonundaki dönembaşı meclis toplantısında başkanlık divanı seçimleri yenilenir. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar.
Meclis başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır.
Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.
Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Birlik Meclisinin görev ve yetkileri:
Madde 12- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Başkanlık faaliyet raporunu görüşmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
f) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Dava konusu olan ve miktarı ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.
ı) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.
j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
k) Tüzük değişikliğini kabul etmek.
l) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
n) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Birlik Meclisince karara bağlanacağı hüküm altına alınan diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
Birlik meclisi toplantısı:
Madde 13- Birlik Meclisi her yıl Nisan ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır . Yılın ilk toplantısı dönem başı toplantısıdır.
Birlik başkanı, üye belediyelerin meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilân edilir.
Olağanüstü toplantılarda, çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.
Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı oturum yapılmasına karar verilebilir.
Meclis görüşmeleri tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.
Birlik meclisinin toplantı gündemi:
Madde 14- Birlik meclisinin gündemi birlik başkanı tarafından belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir.
Birlik başkanı ve meclis üyeleri meclis toplantı halindeyken birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.
Birlik meclisinin toplantı ve karar yeter sayısı:
Madde 15- Birlik meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.
Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.
Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki hükümler uygulanır.
Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler.
Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur.
Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve üye belediyelere gönderilir. Ayrıca, bir sonraki toplantıda meclis üyelerine dağıtılır.
Birlik meclisi kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 16- Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirtmek suretiyle bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir.
Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.
Birlik başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.
Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, Trabzon Valisine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.
Tüzük değişikliklerine ilişkin birlik meclisi kararları ile ilgili olarak, Tüzüğün 39 uncu maddesi hükmü uygulanır.
Birlik başkanı ve meclis üyelerinin yükümlülükleri:
Madde 17- Birlik başkanı görevi süresince veya görevinin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, birlik ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.
İhtisas Komisyonları
Madde 18- Birlik meclisi gerekli gördüğünde, plan ve bütçe komisyonunu ve birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonlarını kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Ancak plan ve bütçe komisyonunun dönem başı toplantısında kurulması zorunludur.
Birlik encümeninin kuruluşu:
Madde 19- Birlik encümeni, birlik başkanı ile birlik meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği yedi meclis üyesinden oluşur. Bu üyeler, birlik meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçilir.
Birlik başkanı, encümenin de başkanıdır.
Birlik başkanının katılamadığı toplantılarda, birlik başkanının görevlendirmesi üzerine birlik genel sekreteri veya bir encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, birlik başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni, dönem başına kadar görev yapar.
Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer.
Encümen üyeleri ayrı ayrı belediyelerin meclis üyeleri arasından seçilir.
Encümen toplantısı:
Madde 20- Birlik encümeni, ayda bir kez önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Birlik başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Birlik encümen toplantıları, önceden birlik encümenince karara bağlanması halinde, üye diğer il merkezlerinde de yapılabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi birlik başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, encümen başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Birlik başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran; kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Encümenin görev ve yetkileri:
Madde 21- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İkibin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
Birlik başkanı:
Madde 22- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat
Birlik teşkilâtı:
Madde 23- Birlik teşkilâtı Genel Sekreter, yazı işleri, malî işler, teknik işler, sosyal, kültürel ve eğitim işleri ile kurumsal ilişkiler birimlerinden oluşur.
Bu birimlerin kaldırılması, yeni birimlerin kurulması veya birleştirilmesi birlik meclisinin kararı ile olur.
Birliğin teşkilat şeması, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, birlik meclisince kabul edilecek bir yönetmelikle belirlenir.
Personel istihdamı:
Madde 24- Birlik personeli, birlik başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda birlik meclisinin bilgisine sunulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17 inci maddesindeki hükümler çerçevesinde, Birliğin üst düzey kadrolarında görevlendirilebilirler.
Birlik Genel Sekreteri:
Madde 25- Hizmetlerin yürütülmesi birlik başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, birliğin amaç ve politikalarına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter tarafından sağlanır.
Birlik Genel Sekreteri, birlik personelinin birinci sicil ve disiplin amiridir.
Birlik başkanı hangi işleri Birlik Genel Sekreterine devrettiğini bir yönerge ile belirler.
Birlik Personeline Uygulanacak Mevzuat:
Madde 26- Birlikte istihdam edilecek memur, işçi ve sözleşmeli personele, aynı nitelikteki Belediye personeline uygulanan mevzuat uygulanır. İşe alınmaları, özlük ve sosyal hakları aynı mevzuata tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Birliğin gelirleri:
MADDE 27- Birliğin gelirleri şunlardır:
a) Birliğe üye Belediyelerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının % 01 (bin de 1)’i oranında koyacakları katılma payı.
b) Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
e) Kira ve faiz gelirleri.
f) Bağışlar.
g) Diğer gelirler.
Birlik katılım payının hesaplanması ve tahsili:
Madde 28- Birliğe üye Belediyelerin bütçelerinin bir önceki yıl bütçe kesin hesapları esas alınarak gelirleri toplamının % 01 (bin de 1)’i oranında hesaplanan yıllık katılma payları; 2 eşit taksitte ve Ocak ve Temmuz aylarının 15’inde tahsil edilir.
Üye belediyelerin, birliğe ödeyecekleri katılım paylarının kendilerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek, birliğin hesabına aktarılması yönünde meclis kararı almaları halinde, birinci fıkrada belirlenen tarihlerde payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından katılım payları kesilerek birliğin hesabına aktarılır.
Meclis kararı almayan ve birinci fıkrada belirtilen tarihlerde birlik katılım payı taksitini yatırmayan belediyelerin ödemeleri gereken taksit tutarı, taksit ödeme tarihini takip eden ayın 15’inde, birliğin başvurusu üzerine bu belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğin hesabına ödenir.
Birliğin giderleri:
Madde 29- Birliğin giderleri şunlardır:
a) Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.
b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.
d) Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.
e) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.
f) Dava takip ve icra giderleri.
g) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.
i) Temsil, tören ve ağırlama giderleri.
Birlik bütçesi:
Madde 30- Birlik bütçesi, bir malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.
Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir.
Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Bütçenin hazırlanması ve kabulü:
Madde 31- Birlik başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce birlik meclisine sunar.
Bütçe ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.
Meclis bütçe tasarısını Kasım toplantısında, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik genel sekreteri, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.
Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:
Madde 32- Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi Tüzüğün 16 ıncı maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.
Üst Yönetici:
Madde 33- Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.
Harcama yetkilisi:
Madde 34- Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik genel sekreterine devredebilir.
Çalışma Programı:
Madde 35- Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.
Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:
Madde 36- Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

ALTINCI BÖLÜM
İktisadi Girişimler
Şirket kurulması:
Madde 37- Birlik kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.

İşletme tesisi:
Madde 38- Birlik, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Tüzük değişikliği:
Madde 39– Tüzük değişikliği, üye Belediyelerin meclislerinde görüşülmesine gerek olmadan, Birlik Meclisinin karar yeter sayısı ile yapılır. Tüzük değişikliklerinin yürürlüğe girmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının ilgili meclis kararını onaylaması ile olur.
Birlik meclisi, Tüzük değişikliklerinin yürürlük tarihini, onaydan sonraki bir tarih olarak ta belirleyebilir. Bu durumda, Tüzük değişiklikleri, birlik meclis kararında belirtilen tarihte yürürlüğe girer.
Birliğin tutacağı defter ve kayıtlar:
Madde 40- Birlikte;
-Meclis ve Encümen Karar Defteri
-Gelen Giden Evrak Kayıt Defter
-Üye Kayıt Defteri
tutulur.
Muhasebe ve bütçe uygulamaları açısından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelikler ve diğer düzenlemelerin gerektirdiği tüm kayıtlar ve defterler tutulur.
Belirtilen bu defterler, bilgisayar ortamında da tutulabilir.
Birlik üyelerinin sorumluluğu:
Madde 41- Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye Belediye Tüzel kişiliğini bağlamaz.
Yönetmelik yapılması:
Madde 42- Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenebilir. Bu Yönetmeliklerin kesinleşmesi, meclis kararlarının kesinleşmesinin tabi olduğu usullere tabidir.
Birliğe katılma:
Madde 43- Birliğe üyelik, üye olmak isteyen Belediye meclisinin kararı ve buna dayalı başvurusu üzerine, birlik meclisinin kabulü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile olur.
Birlikten ayrılma ve çıkarılma:
Madde 44- Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.
Üye belediyelerden her hangi birisi bu tüzük ile tespit ve tayin edilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Birlik Meclisinin kararı ile birlikten çıkarılabilirler.
Birlik üyeliğinden ayrılan veya çıkarılan Belediyelerin, birlikteki hak ve alacakları ayrılış tarihinden itibaren bir yıl süre ile bloke edilir ve Birlik Meclisi kararına göre işlem yapılır.
Birliğin tasfiyesi:
Madde 45- Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alacağı kararla feshedilebilir.
Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, Birlik Meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye belediyelerin birlik mal varlıklarına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değilse belediyelerin nüfusları oranında dağıtılır.
Diğer mevzuatın uygulanması:
Madde 46- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 47- 30.11.1992 tarihli Bakanlık oluru ile onaylanan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Tüzüğü, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
BİRLİK MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI:
GEÇİCİ MADDE 1- Birlik Meclisi, bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Trabzon’da belirlenen bir yerde ve günde, Birlik Başkanınca toplantıya çağrılır.
Bu toplantıda, birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyeleri seçimi yapılır.
Seçilen başkan ve başkanlık divanı üyeleri iki yıl için seçilirler. Seçilen encümen üyeleri ise, ilk dönem başı toplantısına kadar görev yaparlar.
GEÇİCİ MADDE 2- Birlik meclisinin oluşumu ile ilgili 10. maddede yer alan her bir üye belediyeyi birlik meclisinde temsil edecek üye sayısı; “2005 yılında her üye belediyenin başkanlarının yanında 2 (iki) şer seçilmiş üye ile birlik meclisinde temsil edilirler” şeklinde uygulanır.
Yürürlük:
Madde 48- Bu Tüzük, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 49- Bu tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.