2011 Çalışma Programı

DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2011 yılı çalışma programı kapsamında beş genel hedef planlanmıştır.
Hedef -1 Birliğin kurumsal kapasitesini güçlendirmek,
Hedef -2 Birlik ve Mahalli İdareler arasındaki iletişim ve işbirliğini daha da geliştirmek,
Hedef -3 Üye belediyelerin kapasitelerini güçlendirmek,
Hedef -4 Mevzuat çalışmalarına destek vermek.
Hedef -5 Doğu Karadeniz Bölgesinin ve Üyelerimizin tanıtımını sağlamak

HEDEF 1: BİRLİĞİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK
1.1 Özellikle proje hazırlama ve üye belediyelere gereken desteği sağlayacak şekilde birlik personelini yetiştirmek ve gerekirse bu konularda hizmet alımı gerçekleştirmek.
1.2 Bölgemizin kapsadığı illerde yer alan tüm belediyelerin üye olmaları için gerekli çalışmayı yürütmek.
1.3 Var olan iletişimin, entegrasyonun ve teknolojik donanımın geliştirilmesini sağlamak.

HEDEF 2: İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
2.1 İşbirliği, deneyim paylaşmak amacıyla ziyaretler, üye belediyelerin projelerine hibe fonların sağlanması, iş birliği sözleşmeleri – protokoller yapmak ve ortak toplantılar düzenlemek, eğitim seminerlerini düzenlemek amacıyla diğer belediye birlikleri ile işbirliği yapmak,
2.2. Üye belediyelerle her türlü bilgi akışını ve etkileşimi sağlamak amacıyla Birliğe ait İnternet Sitesini geliştirmek.
2.3. Birliğe dahil illerde sırayla aylık encümen toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları yapmak.
2.4. Diğer mahalli idare birlikleri, belediye birlikleri ve ilgili diğer kuruluşlarla ortak seminer, eğitim, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
2.5. Fuarlara katılım.
2.5.1 Bölgesel fuarlara katılım.
2.5.2 Ulusal fuarlara katılım.
2.6. Üye belediyelerle işbirliği yapılarak çeşitli bölgesel yurt gezileri düzenlemek. (Çanakkale, Şanlıurfa, Mardin, Nevşehir vb.)
2.7. Üye belediyeler ve bölgemiz belediye başkan, meclis ve encümen üyeleri, başkan yardımcıları ile personelin katılabileceği programlar organize etmek.

HEDEF 3: ÜYE BELEDİYELERİN KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRMEK
Belediye Başkanları, Meclis ve Encümen Üyeleri, Daire Amirleri ve diğer personelinin katıldığı eğitim etkinlikleri düzenlenecektir. Yine belediyelerin ihtiyaçlarının tespiti ve proje hazırlamalarının ön çalışmalarını yapmak üzere saha çalışmaları yapılacaktır.
Bunun yanında, belediyelerin hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla teşkilat yapısında reorganizasyon çalışmaları yapılacak ve teşvik edilecektir.

3.1 EĞİTİMLER
3.1.1 Bireysel Destek Eğitimleri
Konular: Belediye ve mahalli idareler mevzuatı ve uygulamaları konusunda kısa süreli ve sorunların çözümüne yönelik eğitim çalışmaları, Atölye çalışmaları (Birlik Merkezinde).
3.1.2 Kurumsal Destek Eğitimleri
3.1.2.1. Üye belediyeler personeline yönelik olarak, üye belediyelere uygulanacak anketler sonucunda belirlenecek konular ve yeni yürürlüğe giren mevzuat ve konularla ilgili eğitim faaliyetleri.
3.1.2.2. Birliğimiz ile diğer mahalli idareler arasındaki ilişkileri geliştirerek; mahalli idarelerden gelen talepler doğrultusunda, ücretli veya ücretsiz olarak diğer mahalli idareler kurum ve kuruluşlarının personellerine yönelik eğitim faaliyetleri.
3.1.2.3. Bu kapsamda diğer birliklerle işbirliği imkanları da oluşturmak suretiyle münferiden veya müştereken Bölgemizde en az bir, diğer bölgelerde Birlik Encümenince belirlenecek yer ve zamanda eğitim semineri yapılması.
3.1.3 Bilgilendirme Toplantıları
Vatandaşların, öğrencilerin ve mahalli idareler personelinin mahalli idarecilik konusunda bilgilendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, eğitim ve seminerler düzenlemek

3.2 ÜYE BELEDİYELERE TEKNİK DANIŞMANLIK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
3.2.1 Danışmanlık hizmetleri
• Muhasebe
• Stratejik Planlama
• Hukuk
• Dış İlişkiler
• Eğitim
• Fen İşleri
• Basın Yayın
• İmar
• Mali Kaynaklara Erişim
• Proje – Planlama
• Kamuoyu Araştırmaları
• Eşleştirme
• Kredilendirme
3.2.2 Müşavirlik hizmetleri
3.2.2.1 Ortak program geliştirme ve uygulamalar
3.2.2.2 Teknik destek hizmetleri
(Bu bölümdeki hizmetler, üye belediyelerden talep gelmesi halinde gerçekleştirilecektir.)
3.3 BELEDİYELERE PROJE HAZIRLAMA VE FİNANSMANI ÇALIŞMALARI
3.3.1 Projelendirme Çalışmaları ve finansman alternatifleri geliştirmek ve sunmak.
3.3.2 Yönlendirme hizmetleri

HEDEF 4: MEVZUAT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEK
Merkezi idare tarafından hazırlanan, mahalli idarelere yönelik mevzuat çalışmalarına destek vermek, katkı sağlamak ve belediyelerin çıkarları doğrultusunda, gerekli girişimlerde bulunmak.

HEDEF 5: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN VE ÜYELERİMİZİN TANITIMINI SAĞLAMAK
5.1 Basın Yayın Hizmetleri:
5.1.1 Basım – Yayın, Tanıtım,
Birlik bünyesinde çıkarılan “Doğu Karadeniz” adlı dergi ile birliğimiz, bölgemiz ve belediyelerimizin tanıtımını yapmak. Çıkarılan bu derginin Birlik imkanları ölçüsünde tüm ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımına devam etmek.
Mevzuatla ilgili pratiğe yönelik kitap ve/veya kitapçıklar çıkarılarak ilgili tüm kesimlerin istifadesine sunmak.
5.1.2 Web sitesini yenileme ve güncelleme.
5.1.3 Birliğimizle, diğer bölgesel ve ulusal birliklerle işbirliği yaparak, ortak yayınlar çıkarmak, programlar organize etmek.

Yapılan görüşmeler sonucunda Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin 2011 yılı Çalışma Programı oybirliği ile onaylanmıştır.