Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 40. KOLOKYUMU ÇAĞRI VE BİLDİRİ DUYURUSU

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 40. KOLOKYUMU ÇAĞRI VE BİLDİRİ DUYURUSU

4411_12_27_51

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 8. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ “ŞEHİRCİLİK VE EĞİTİMİ” TEMASI İLE 7-8-9 KASIM 2016 TARİHLERİNDE, ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ SEKRETARYASINDA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

Şehircilik ve eğitimi arasındaki ilişki çok boyutludur. Bu ilişki akademik kurumlar ya da akademik ortamlar ile sınırlı değildir. Mesleki ortamlar ve kurumsal yapı, mesleki örgütlenme, toplumsal süreçler ve mücadele içinde eğitim ve üretilmiş mekanın öğreticiliği şehircilik ve eğitiminin kapsamının genişliğini göstermektedir. Ayrıca, toplumsal bir kalkınma tasarısı olarak yaklaşıldığında da şehircilik ve eğitimini diğer toplumsal süreçlerden de ayırmamak gerekir.
Şehirciliğin eğitimi, akademik kurumların da içinde yer aldıkları kapsamlı bir sorun alanıdır. Bu alan, bitmek tükenmek bilmeyen yapılı çevre üretmeye dayanan iktisadi siyasalara karşı kapsamlı bir toplumsal bakış açısı geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Şehircilik eğitimi dile getirilen egemen siyasi tutumlara karşı mücadele ve etkinlik içinde gelişebilecek/geliştirilmesi gereken bir alana ilişkindir. Akademik dünya bu ilişkiyi geliştirdiği, geçmiş mesleki birikim ve deneyim ile bağlarını sağlıklı biçimde kurduğu ölçüde yaratıcı katkılarını yapacaktır. O nedenle, şehirciliğin akademik ortamına ilişkin sorunlar ve tartışma yalnızca akademik ortamın kendisi ile sınırlı bir tartışma olarak görülmemelidir. Tartışma çerçevemiz akademik ortamlardaki şehircilik eğitimi ile sınırlı görülmemeli, toplumun şehircilik eğitimine yönelmelidir.
Akademik ortam, Batı-merkezci gündemleri yeniden üreten ve kendi kentsel gelişme süreçlerine uygulamaya çalışan çerçevelere karşı eleştirel bir bakış açısı getirdiği ölçüde, şehircilik eğitimi de içinde bulunduğu kurumsal ve toplumsal gerçeği kavradığı ölçüde yaratıcı olacak, doğru toplumsal etkileri yapabilecektir.
Farklı akademik alanlar ile uygulamada yer alan diğer mesleki alanlar, akademi ile uygulamanın etkileşimi şehircilik eğitiminde önemlidir. Akademik ortamlarda, bölümlerin kendi içlerine kapanmalarına ve birbirlerine yabancılaşmalarına karşı, uygulama alanı ve gerçek yaşam farklı bağlar öngörerek eğitim alanının birleşmesini öngörmektedir. Söz edilen sorunlar akademik kurumların dış dünya ile ilişkilerini güçlendirmesiyle aşılabilecektir.
Şehircilik ve eğitimi arasındaki ilişkinin toplumsal bağlamda değerlendirilmesine ilişkin tartışma boyutlarından biri de şehirciliğin uygulama alanına ilişkindir. 90`lı yılların ortasında en güçlü biçimde yürütülen özelleştirme siyasası şehircilik ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kamu kurumlarının planlama-eğitim-üretim faaliyetleri arasındaki tutarlı ve tarihsel bağı ortadan kaldırmış, planlama-eğitim-üretim etkinliklerinde yer alan tarafları bir yabancılaşmaya sürüklemiştir. KİT`lerin tarihsel kuruluşu sürecinde, birbirleriyle bütünleşik biçimde geliştirilmiş olan üretim ve planlama görevleri özelleştirme uygulamaları ile birbirlerinden koparılmış, Nazım Planlama Büroları bir bir kapatılmış, başta İller Bankası olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının planlama görevleri ve birikimi tasfiye edilmiştir.
Planlama/şehircilik okullarındaki eğitim ile mesleki ortam ve kurumlardaki, meslek örgütlenmesi içindeki eğitim bütünleşebildiği ölçüde yerli yerine oturacaktır. Bu ise akademik bir etkinliğin ötesine geçerek toplumsal süreçler içinde toplumsal mücadele ve etkinlik ile gerçekleşebilecek bir konudur.

Şehircilik/planlama etkinlikleri ile doğrudan ilişkili kurumların aynı zamanda birer eğitim birimi olarak da görev üstlenmeleri bir Cumhuriyet geleneğidir. Özelleştirme uygulamaları bu geleneği ortadan kaldırmış, şehircilik/planlama eğitimini akademik kurumlarla sınırlı bir duruma sürüklemiştir. Şehircilik eğitimini kapsamlı bir çerçeveden akademik ortama indirgeyen çerçeve bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu süreç akademik ortamı da sınırlamış ve güçsüzleştirmiştir. Dünya Şehircilik Günü 8. Kongresinde (40. Kolokyumunda), sözü edilen bağlamın kurulmasına yönelik mesleki tartışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, bu yıl 40.sı gerçekleştirilecek olan Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun (Dünya Şehircilik Günü 8.Kongresinin) konusu, “Şehircilik ve Eğitimi” olarak belirlenmiştir. 7-8-9 Kasım 2016 tarihlerinde, Ankara‘da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kolokyumda/Kongrede, aşağıda belirtilen başlıklar altında bildiri sunulması beklenmektedir:

 Şehircilik ve Gelecek: Şehircilik/planlama meslek alanının toplumun önüne gelecek öngörüsü ve hayali koyma sorumluluğu, planlamanın geleceği,
 Şehircilik ve Toplum: Toplumdaki şehirci imgesi ve plancının değişen rolü; toplumun gözünde planlama, planlamanın gözünde toplum, toplumsal sorunlara şehircilik alanından sunulan çözümler, kuram ve uygulama farklılığında kamu yararı ve toplumsal adalet.
 Şehircilik ve Akademi: Akademik kurumlardaki şehircilik eğitimi, şehircilik eğitiminin sorunları ve geleceği.
 Şehircilikte Uzmanlaşma Alanları ve Disiplinler Arası İlişkiler: Kent ve bölge planlama alanının diğer disiplinlerle ilişkisi, farklı uzmanlık alanlarında şehircilik ve mesleki uygulamalar; şehircilik, toplum bilim, kamu yönetimi, siyaset, kent ve bölge planlama ve tasarım ilişkileri; koruma-geliştirme-yenileme kapsamında şehircilik ve eğitimi, yeni uzmanlaşma alanları ve işbirlikleri.
 Şehircilikte Meslek İçi Eğitim: Meslek eğitimi ve planlama kurumlarında meslek içi eğitim (Bakanlık, İller Bankası, Yerel Yönetimler, Nazım Planlama Büroları, Meslek Odaları).
 Şehircilik Meslek Etiği: Meslek ortamındaki tartışmalar, meslek ortamında geliştirilen meslek etiği ve eğitimi; kamu yararı ve toplumsal adalet.
 Şehircilik, Eğitimi ve Kamu Kurumları: Kamu kurumlarının Planlama-Eğitim-Üretim sürecindeki rolleri; Kamusal alanlar ve Mesleğimizi/Kentlerimizi savunmak.
 Planlama Hukuku: Toplumsal değişim ve mevzuat değişiklikleri, mekansal yeniden yapılanma ve yeni arayışlar.
 Kent Yönetimi: Planlamanın politikası, politikanın planla(n)ması.
 Şehircilik Kolokyumu Tarihi: Mesleki toplantılar, eğitim ve sempozyumlar, Oda tarihinde meslek içi eğitim, Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı.

Kolokyum‘da/Kongre‘de sunulacak bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (en fazla 1500 sözcük), bildiri özet metni içerisinde yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmekte olup; bu bilgilerin ayrıca iletilmesi beklenmektedir.
Kolokyum Takvimi:
Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih : 18 Temmuz 2016
Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi : 8 Ağustos 2016
Bildirilerin tam metinlerinin teslimi : 30 Eylül 2016

8. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA) : 7-8-9 KASIM 2016
* Kolokyum takviminde olası tarih değişikliklerini ve kolokyuma ait gelişmeleri Şehir Plancıları Odasının web sayfasından takip edebilirsiniz.
NOT: Ekte kolokyum çağrı ve bildiri duyuru metni, bilim kurulu ve yürütme kurulu ile kolokyum afişi yer almaktadır.

Kolokyuma bildiri ile katılımın yanı sıra, tema ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları olan bilim insanları ile çeşitli kurum, platform ve derneğin çağrılı olarak katılımı sağlanacaktır. Bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini 18 Temmuz 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen iletişim adresinde olacak şekilde posta, faks, tercihen elektronik posta yolu ile iletmeleri beklenmektedir.
Bildiri özetleri; kolokyum temasına uygunluk, özgünlük, amaç, yöntem, kapsam ve sonuç (veya bulgular) üzerinden değerlendirilecek olup en fazla 1500 sözcük olarak Bilim Kurulu`na iletilecektir. Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları 08 Ağustos 2016 tarihinde bildiri sahiplerine ulaştırılacaktır. Kolokyumda, sunumu Bilim Kurulu tarafından uygun bulunan tam bildirilerin 30 Eylül 2016 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adresine iletilmesi ve bildiri ile birlikte kısa bir özgeçmişin de ayrıca gönderilmesi beklenmektedir.
Bildiriler fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa metnin özgün biçimi yanında, salt metinden oluşan ve görsel malzemelerden oluşacak şekilde iki ayrı dosya halinde gönderilmelidir. Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, akademik unvanı, çalıştığı kurum, görevi, adresi, telefon, faks, e-posta, bildiri başlığı ve bildiri özetleri metni hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar hakkında ayrıca bilgi verilmesi gerekmektedir.
Etkinlik sekretaryası için: Tel: 0 312 418 61 43 – 418 61 82
4411_12_27_51