Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecek.

“Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecek.

4562_14_49_22

“Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

25-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Şehir Plancıları Odası 29. Olağan Genel Kurulu`nda alınan karar gereğince; Şehir Plancıları Odası Kadın Komisyonu sekreteryasında 11-12 Mart 2017 tarihlerinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu`nda “Toplumsal Cinsiyet ve Kent-Mekan” başlıklı bir sempozyum gerçekleştirilecektir.

Kent çalışmaları alanında toplumsal cinsiyet bakış açısının derinleşmesine katkı sunmayı ve bu anlamda bir bilimsel platform oluşturmayı hedefleyen bu sempozyuma kuramsal/ görgül araştırma sunumları yanında, oturum ya da etkinlik önerisi de kabul edilecektir. Sempozyum tartışmalarının konuları;

– Mekanın cinsiyetçi ve/veya cinsiyet-cinsel kimlik körü kurgusunun ataerkil güç ilişkilerinin ve erkek egemenliğinin yeniden üretimine katkıda bulunduğu gerçeğini açığa çıkarmak ve bu anlamda mevcut üretim sürecinin tartışılmasını gelenekselleştirilmek,

– Özel-kamusal ayrımı yapmaksızın yaşam alanlarımızın (kentsel sistemler başta olmak üzere) çok çeşitli bölümlerinde yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymak,

– Kadınların ve çeşitli cinsel kimliklerin toplumsal varoluşu açısından tespit edilen sorunların çözümüne yönelik olarak farklı disiplinlerin (planlama, mimarlık, mühendislik, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, kamu yönetimi vb.) bakış açılarından beslenen, mekana ve kente dair yeni okuma yöntemlerini ortaya koymak,

– Yerel ve kamusal hizmetlerin sunumunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesine ve bu ilkeyi özümseyen bir yerel/merkezi yönetim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamak.

Bildiri özetlerinin 19 Aralık 2016 tarihine kadar en fazla 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde spokadinkom@spo.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları 27 Ocak 2017 tarihinde bildiri sahiplerine ulaştırılacaktır.

Not: Sempozyuma ilişkin olası tarih değişikliklerini Şehir Plancıları Odasının web sayfasından takip edebilirsiniz. Bildiri özeti fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme içeriyorsa metnin özgün biçimi yanında, salt metinden oluşan ve görsel malzemelerden oluşacak şekilde iki ayrı dosya halinde gönderilmelidir. Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, akademik unvanı, çalıştığı kurum, görevi, adresi, telefon, faks, e-posta, bildiri başlığı ve bildiri özetleri metni hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar hakkında ayrıca bilgi verilmesi gerekmektedir. http://www.spo.org.tr/